Rabu, 9 April 2014

SEJARAH UGAMA YAHUDI

Bahagian 3

1. Pengenalan

Firman Allah Taala yang bermaksud :

"Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka para rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebahagian dari para rasul itu mereka dustakan dan sebahagian yang lain mereka bunuh". (al-Maidah : 70)

Firman Allah Taala yang bermaksud : "Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya "Ini dari Allah" , (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan". (al-Baqarah : 79)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : "Berbicaralah mengenai Bani Israil dengan seluas-luasnya. Sesiapa yang mendustakan ke atas ku secara sengaja, maka dia telah menempah tempat tinggal di dalam neraka".

Bagi mereka yang ingin mengkaji Agama Yahudi, masyarakatnya dan yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan Yahudi, mereka tidak akan temui jawapan yang sempurna dan terperinci melainkan dengan melalui penghayatan terhadap kitab perjanjian lama. Di dalam kitab tersebut mengandungi lembaran-lembaran sejarah kelahiran dan perkembangan Bani Israil. Maka dengan ini si pengkaji dapat memahami keperibadian seseorang yang beragama Yahudi dalam semua aspek kehidupan keagamaan dan politik.

Golongan sarjana pengajian perbandingan agama yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan selainnya telah bersepakat bahawa kitab perjanjian lama yang berada di tangan kita sekarang bukannya sebuah kitab yang asal dan tulen seperti yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa a.s.

Merempat dari seluruh dunia dan menduduki tanah Palestine
Sepanjang perjalanan sirah orang-orang Yahudi, mereka begitu berpegang dengan Taurat dan ajarannya walaupun golongan sarjana Yahudi telah mengiktiraf kepalsuan kitab Taurat mereka. Inilah yang menjadi kehairanan kepada diri saya sehingga memaksa saya mengajak para pembaca berfikir sejenak untuk mencari jawapan di sebalik permasalahan ini.


Saya berpendapat bahawa ia tersirat di sebalik kebanggaan orang-orang Yahudi iaitu mereka adalah "Bangsa Allah yang terpilih". Manakala bangsa yang lain hanya diciptakan untuk berkhidmat kepada mereka. Justeru itu, tidaklah hairan jika kita dapati hidup berasingan merupakan satu tradisi dan kebanggaan bagi mereka. (Sesungguhnya kamu adalah bangsa yang suci bagi tuhan kamu dan kamu dipilih oleh tuhan untuk menjadi ummat yang khusus di kalangan semua bangsa di muka bumi) Safar pengulangan 7/16. Jadi, dari sini dapatlah diketahui rahsia yang menjadi pendorong kepada bangsa Yahudi agar berpegang teguh dengan kitab Taurat atau dengan kata lain kitab Taurat berjaya menghimpun bangsa Yahudi untuk menghayatinya dan menjadi satu bangsa yang mempunyai keperibadian yang berbeza dari bangsa lain.

Kajian mengenai ilmu sejarah keagamaan memberi kesan yang amat mendalam dalam membentuk sesebuah masyarakat. Ini kerana ilmu tersebut merupakan kunci bagi kita memahami akan pegangan aqidah yang dianuti oleh sesebuah masyarakat. Melalui kertas kerja yang ringkas dan tak seberapa ini, saya akan cuba memperkatakan mengenai sejarah kelahiran dan perkembangan Bani Israil, kitab-kitab suci seperti Taurat, beberapa permasalahan perbandingan mazhab dan aliran yang menjadi anutan dalam agama Yahudi dan penyelewengan serta pendirian Islam terhadap permasalahan ini.

Saya berharap dengan perbincangan ini dapatlah memberi sedikit gambaran agama Yahudi dan penyelewengan serta tabiat semulajadi orang-orang Yahudi. Buat akhirnya, saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dapat menyiapkan kertas kerja ini.

Wassalam.


2. Makna Kalimah YAHUDI, IBRANI dan ISRAEL

i. YAHUDI

Kalimah Yahudi dinisbahkan kepada anak yang ke-4 bagi Nabi Yaacob a.s yang bernama Yahouza dan ia juga merupakan salah satu daripada puakpuak Bani Israel. Gelaran ini mula terkenal selepas daripada keutuhan kerajaan Yahouza pada tahun 586 sebelum masehi. Kemudian kalimah Yahudi diitlakkan kepada mereka yang menganut agama Yahudi atau agama Musa. Menurut pengarang dalam kitab yang menjelaskan makna Yahudi ialah "Yahudi adalah agama yang dianuti oleh kaum Bani Israel semenjak dari zaman Nabi Musa a.s. Ini diambil dari kata-kata Nabi Musa "Sesungguhya kami kembali kepada-Mu wahai Tuhan". Mereka adalah umat Nabi Musa dan kitab suci mereka bernama Taurat.

ii. IBRANI

Adapun makna kalimah Ibrani ialah nama bagi kabilah yang sampai nasabnya kepada Saam Bin Nuh. Daripadanyalah terbentuk sebuah ummah yang besar dinamakan keturunan Saam. Terdapat lapan jenis bangsa yang lahir daripada keturunan Saam iaitu Ashour, Babil, Finique, Aram, Kan'an, Kaldan, Ibrani dan Masri. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ahli sejarah mengenai asal usul nama kabilah ini. Ada yang mengatakan ianya diambil sempena dengan nama moyang Nabi Ibrahim iaitu Aabir. Pendapat kedua pula mengatakan ianya adalah satu gelaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim kerana dia adalah orang pertama menyeberangi Sungai Furat. Manakala pendapat yang ketiga sepertimana yang disebut oleh Dr Ahmad Syalabi bahawa gelaran Ibrani yang diberikan kepada Nabi Ibrahim serta pengikutnya kerana mereka hidup berpindah-randah dan sentiasa merentasi padang pasir dan gurun untuk mencari rumput bagi ternakan laut.

iii. ISRAEL 

Israel ialah kalimah Ibrani yang membawa maksud "kamu mengalahkan Tuhan". Ia adalah gelaran yang diberikan oleh Tuhan-tuhan orang-orang Yahudi yang bernama Yahwu kepada Nabi Yaacub selepas Nabi Yaacub dapat mengalahkan Tuhan di dalam pergaduhan di antara mereka berdua. Yahwu berkata : "selepas ini, jangan lagi kamu dipanggil dengan nama Yaacub malah panggillah Israel kerana kamu bersungguh-sungguh dan telah mengalahkan aku". Safar pembentukan alam 32/28.


3. Sejarah Kelahiran Yahudi

Agama Yahudi walaupun ianya salah satu daripada agama langit namun ianya amat berbeza daripada dua saudaranya Nasrani dan Islam. Ini dapat dilihat daripada hubungan di antara sejarah dan ajaran agama Yahudi.

Agama Yahudi diperingkat awalnya lahir di bumi Palestin dan persekitarannya yang merangkumi Iraq, Mesir, Jordan, Syria dan Lubnan. Kawasan ini juga dikenali dengan nama antara dua Sungai, Furat dan Dajlah. Kawasan ini berada di suatu kedudukan yang paling strategik di mana ia menghubungkan antara tiga benua; Asia, Eropah dan Afrika. Penduduk asal kawasan ini terdiri daripada beberapa kabilah yang datang dari Semenanjung Arab dan pulau-pulau di persisiran laut Mediterranian. Pada tahun 3000 sebelum masehi, satu kabilah yang bernama Finique telah berhijrah dari Semenanjung Arab menuju ke Utara kawasan di antara dua sungai dan menetap di sana. Ia terkenal dengan nama Lubnan. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Finique ialah nelayan, perniagaan melalui laut dan membina kota-kota besar.

Pada tahun 2500 sebelum masehi, sebuah kabilah yang bernama Kan'an juga telah meningalkan Semenanjung Arab kerana kemarau yang panjang dan menuju ke barat sungai Jordan serta menetap di persisiran sungai tersebut. Kawasan yang didiami oleh orang-orang Kan'an dikenali dengan nama Bumi Kan'an. Sebuah kabilah yang datang daripada kepulauan Creat di lautan Mediterranian yang bergelar Palestin telah berhijrah ke bumi Kan'an dan menetap di satu kawasan yang bernama Yafa dan Ghaza. Ini berlaku pada tahun 1200 sebelum masehi. Telah berlaku perkahwinan campur di antara kabilah Palestin dengan orang-orang Kan'an yang berketurunan Arab dan akhirnya mereka dikenali dengan orang Palestin dan Tempat tinggal mereka dikenali sebagai Tanah Palestin.

Adapun orang-orang Aram yang asalnya menetap di bumi Iraq telah meninggalkan tanahair untuk mencari satu penempatan baru. Akhirnya mereka telah menetap di tanah Syria dan menjadikan Damsyik sebagai ibu negara mereka dan bekerja sebagai petani dan peniaga. Di dalam kitab suci Yahudi, orang-orang Aram dikenali sebagai orang Syiria. Di utara Semenanjung Arab, terdapat sebuah negara yang bernama Madyan. Ia adalah penghubung antara Mesir, bumi Kan'an dan Semenanjung Arab. Pada ketika itu, Madyan adalah medan peperangan di antara Mesir dan Babylon kerana ia merupakan gurun Sahra' yang menjadi pintu masuk kepada tanah Palestin dan tanah sekitarnya.

Sebuah Kabilah yang bernama Haxsos berketurunan Arab telah menuju ke negara Mesir disebabkan oleh kemarau yang panjang menimpa mereka dan telah menawan kerajaan Mesir pada ketika itu disebabkan oleh lemahnya tampuk pemerintahan mereka . Mereka telah memerintah 2098 sebelum masehi hinggalah ke tahun 1587. Di sepanjang pemerintahan mereka, berlaku beberapa peperangan untuk merampas kembali pemerintahan negara mereka daripada tangan orang-orang Haxsos. Peperangan tersebut berlaku pada akhir pemerintahan kerajaan Mesir yang berpusat di Luxor.

Di akhir pemerintahan Haxsos, seorang panglima yang bernama Ahmash telah berjaya menghalau orang-orang Haxsos daripada bumi Mesir dan mengasaskan keluarga yang ke-18 kembali memerintah Mesir. Sepanjang tempoh pemerintahan orang-orang Haxsos ke atas negara Mesir, ketika itulah Bani Israel hidup dengan mendapat keistimewaan daripada kerajaan Haxsos dan mereka telah ditempatkan di suatu tempat yang terletak di sebelah timur Sungai Nil. Apabila kerajaan Mesir memerintah kembali negaranya, Bani Israel tidak lagi mengecapi keistimewaan yang pernah dikecapi suatu masa dahulu dan akhirnya mereka keluar dari negara Mesir dengan diketuai oleh Nabi Musa a.s. Di antara kabilah yang datang ke kawasan ini (antara dua sungai) ialah kabilah Ibrani (kalimah Ibrani bermaksud Nabi Ibrahim dan anak-anaknya selain daripada Nabi Ismail a.s dan keturunannya).

Nabi Ibrahim a.s dilahirkan di Iraq. Bapanya bernama Azar bekerja sebagai pembuat patung dan menjual kepada penyembah berhala. Melalui hidayat Allah SWT Nabi Ibrahim telah dipilih untuk membawa risalah Tauhid kepada kaumnya. Malangnya risalah yang dibawa telah mendapat tentangan yang hebat dari kaumnya sendiri sehinggalah Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Akhirnya Nabi Ibrahim terpaksa berhijrah bersama isterinya Sarah, dua anak saudaranya Luth dan beberapa teman serta pengikutnya meninggalkan negara Iraq.

Dalam perjalanan mencari tempat untuk menyambung kehidupan, mereka telah menuju ke bumi Syria kemudian meneruskan perjalanan mereka ke bumi Kan'an dan selepas itu ke bumi Palestin. Di sepanjang perjalanan mereka hanya menternak dan mengembala binatang. Selepas beberapa ketika, Nabi Ibrahim a.s bersama isterinya Sarah telah berhijrah ke Mesir yang pada ketika itu di bawah pemerintahan Haxsos. Mengikut beberapa riwayat, Maharaja Mesir tertarik dengan kecantikan Sarah apabila dia ingin menghampiri Sarah tiba-tiba dia menggigil, maka dia merasa bersalah dan mengembalikan semula Sarah kepada Nabi Ibrahim lalu menghadiahkan pula seorang permaisuri Mesir yang bernama Hajar.

Sarah ialah seorang isteri yang mandul maka dia mencadangkan kepada Nabi Ibrahim supaya mengahwini Hajar. Setelah beberapa lama perkahwinan Ibrahim dan Hajar, mereka dikurniakan seorang putera yang diberi nama Ismail. Kelahiran Ismail telah menimbulkan rasa cemburu di hati Sarah lantas dia meminta daripada suaminya agar memisahkan Hajar dan anaknya daripada mereka berdua. Nabi Ibrahim a.s telah membawa puteranya yang pertama bersama isterinya Hajar menuju ke suatu tempat yang tidak mempunyai tanaman dan air. Akhirnya tempat tersebut dikenali sebagai Baitullah.

Selepas 14 tahun kelahiran Ismail, isteri Nabi Ibrahim yang pertama iaitu Sarah telah melahirkan seorang putera yang bernama Ishak. Ishak mempunyai dua orang putera yang bernama Iesu dan Yaacob. Yaacob digelar sebagai Israel dan mempunyai 12 orang anak. Daripada merekalah datangnya 12 keturunan Bani Israel. Yaacob juga mempunyai empat orang isteri iaitu

a. Laiah; anak sulung kepada bapa saudaranya. Mempunyai enam orang anak iaitu Raubin, Syam'un, Lawai, Yahouza, Yashaki dan Zabuloun.

b. Adik kepada Laiah bernama Rahil (isteri yang paling disayangi oleh Yaacob). Mempunyai dua orang anak iaitu Yusuf dan Bunyamin.

c. Zalfah; hamba kepada Laiah. Mempunyai dua orang anak iaitu Jadd dan Ashir.

d. Balhah; hamba kepada Rahil. Mempunyai dua orang anak iaitu Dann dan Naftaley.


4. Bahasa Ibriah

Sepertimana yang diketahui Nabi Ibrahim telah meninggalkan Kota Babylon bersama dengan keluarga dan pengikutnya disekitar tahun 1750 sebelum masehi. Bumi yang pertama dipijak oleh Ibrahim dan pengikutnya ialah tanah Syria tempat tinggal orang-orang Aram. Kemudian mereka berpindah lagi menuju ke Selatan sehingga mereka menetap di Kan'an. Di sepanjang perjalanan tersebut sudah semestinya Nabi Ibrahim a.s dan pengikutnya bertemu dan bergaul dengan pelbagai kaum dan kabilah. Hasil daripada itu, lahirlah di Kalgu Bani Israel suatu bahasa yang mirip kepada orang-orang Aram yang menyerupai dengan bahasa Arab. Penggunaan bahasa ini kembali kepada tahun 1200 sebelum masehi kemudian ianya telah luput sebagai bahasa pertuturan dan diganti oleh bahasa Aram pada tahun 200 sebelum masehi. Selepas daripada itu bahasa Ibrani tidak lagi digunakan melainkan untuk tulisan dan upacara keagamaan sahaja.


5. Pengasingan Bangsa Yahudi 

Jika diperhatikan pada orang-orang Ibrani (Bangsa Yahudi) selepas penghijrahan mereka daripada tanah Iraq, didapati mereka ini mempunyai satu ciri yang berbeza iaitu suka mengasingkan diri ke mana mereka pergi dan menetap. Mereka tidak suka bergaul dengan kabilah lain malah mereka lebih suka hidup sesama mereka di satu tempat yang berasingan di antara mereka dan kabilah lain. Mereka tidak akan membenarkan sesiapa pun samada di kalangan mereka sendiri atau orang lain untuk menembusi benteng ini. Sebab-sebab pengasingan ini terbahagi kepada dua perkara :

a. Perbezaan Aqidah, orang-orang Ibrani beriman dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi setengah kabilah dan kaum lain menyembah berhala.

b. Perbezaan Pemikiran, orang-orang Ibrani hidup berpindah randah dan tidak bertamadun. Berbeza pula dengan kabilah lain yang hidup mene tap, mempunyai ilmu pengetahuan dan ketamadunan.

Tabiat mengasingkan orang lain telah menjadi satu kebanggaan kepada orang-orang Ibrani walaupun mereka mempunyai ilmu pengentahuan dan meninggal cara hidup lama mereka namun tetap mengamalkan tabiat mengasingkan diri dari masyarakat lain. Ini dapat dilihat di mana-mana tempat yang mereka tinggal.

Sikap mengasingkan diri ini telah melahirkan natijah yang negatif terhadap mereka dan bangsa lain. Setelah sekian lama sikap ini meresap ke dalam darah daging orang-orang Yahudi maka timbullah perasaan tidak tenang di dalam jiwa mereka terhadap bangsa lain. Mereka sentiasa merasa bahawa bangsa lain akan mengkhianati dan menghapuskan mereka. Lantaran itulah mereka berterusan merancang dan melaksanakan rancangan jahat untuk menghapuskan bangsa-bangsa lain demi mengembalikan ketenangan jiwa mereka. Daripada perancangan jahat mereka ialah ajaran Marxis, Darwin, Freemason dan lain-lain. Daripada sikap tersebut juga lahir dalam setiap jiwa orang-orang Yahudi, mereka tidak akan memberi ketaatan kepada mana-mana pemerintahan melainkan pemerintahan Yahudi sahaja. Mereka sanggup melakukan apa yang tidak terfikir di akal kita demi ketaatannya kepada bangsa Yahudi.


6. Bani Israel dI Mesir

Pada kurun ke-17 sebelum masehi Mesir diperintah oleh bangsa asing yang bernama Haxsos sepanjang tempoh 2098-1857 sebelum masehi. Di sepanjang tempoh pemerintahan Haxsos bangsa Yahudi telah masuk ke Mesir melalui salah seorang anak Nabi Yaacob a.s iaitu Nabi Yusuf a.s. Kedatangan Bani Israel ke Mesir telah disambut oleh pemerintah Haxsos pada ketika itu dengan penuh penghormatan. Bani Israel bersama dengan bapa mereka Israel (Yaacob) seramai 70 orang telah mendiami satu kawasan yang bernama Ghasan terletak di bahagian Timur Mesir. Di sepanjang tempoh mereka berada di Mesir, mereka hanya melakukan pekerjaan yang senang lagi menguntungkan seperti mengembala, membuat perhiasan emas dan perak dan berniaga.

Di sepanjang pemerintahan Haxsos ke atas bumi Mesir, Bani Israel mendapat pelbagai keistimewaan berbanding dengan masyarakat pribumi. Keadaan ini berterusan sehinggalah panglima yang bernama Ahmash berasal dari keluarga ke-18 kerajaan Mesir berjaya menghalau orang-orang Haxsos daripada bumi Mesir. Apabila kerajaan Mesir diperintah kembali oleh penduduk asalnya.maka Bani Israel tidak lagi mendapat keistimewaan sebagaimana terdahulu semasa pemerintahan Haxsos. Orang-orang Mesir mula mencurigai Bani Israel disebabkan oleh :

a. keistimewaan yang mereka kecapi di zaman Haxsos telah menim bulkan rasa dengki dan cemburu dihati orang-orang Mesir.

b. Selepas kekalahan Haxsos, mereka terpaksa bekerja keras seperti rakyat jelata Mesir dan tidak mendapat apa yang mereka perolehi di zaman Haxsos.

c sikap mereka yang suka mengasingkan diri dari masyarakat Mesir telah menimbulkan rasa curiga di kalangan pemerintah. Ini menye babkan mereka bangkit memberontak dan menimbulkan kacau bilau terhadap kerajaan Mesir.

Orang-orang Mesir merasakan sikap masyarakat Yahudi yang suka mengasingkan diri dan pertambahan bilangan mereka telah menjadi ancaman terhadap keselamatan negara. Maka mereka merancang untuk menghalang perkara tersebut yang mana pada ketika itu Mesir diperintah oleh seorang Maharaja dari keturunan Diraja yang ke-19 bernama Ramsis II. Akhirnya kerajaaan Mesir telah mengeluarkan perintah agar mana-mana anak lelaki yang dilahirkan di kalangan Bani Israel supaya dibunuh bagi membolehkan perempuan-perempuan di kalangan mereka mengahwini orang-orang Mesir. Pada ketika itulah lahirnya Nabi Musa a.s.


7. Bani Israel keluar dari Mesir

Setelah berlaku apa yang kita semua ketahui di antara Nabi Musa dan Firaun maka Nabi Musa a.s meminta daripada Firaun untuk membawa keluar kaumnya dari bumi Mesir menuju ke suatu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ahli sejarah, mengenai keluarnya Nabi Musa dan kaumnya dari bumi Mesir. Setengah riwayat mengatakan bahawa Firaun mempersetujui akan permintaan Musa dan setengah yang lain mengatakan bahawa Firaun memaksa Musa dan kaumnya tinggal di bumi Mesir sebagai hamba.

Maka Musa dan kaumnya telah menuju ke arah timur. Apabila mereka sampai di persisiran Teluk Suez mereka dapati di hadapan mereka ialah lautan yang terbentang dan di belakang mereka, bala tentera Firaun mengejarnya. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah lalu berlaku satu mukjizat yang mengkagumkan. Bani Israel dapat menyeberangi lautan tersebut dengan selamat dan di waktu yang sama Firaun dan bala tenteranya mati di telan laut. Apabila Musa a.s dan kaumnya telah menjejaki tebing semenanjung Sinai, maka bermulalah kehidupan baru bagi Bani Israel. Sudah semestinya kehidupan ini berbeza dari kehidupan yang lama. Di Mesir terdapat pelbagai kemewahan dan kenikmatan berbeza dari semenanjung Sinai. Kehidupan mereka boleh dikatakan lasak dan mencabar kerana di sekeliling mereka dipenuhi oleh batu batan yang panas dan terdedah kepada bahang kepanasan matahari, lebih-lebih lagi sumber air yang jarang di dapati kawasan tersebut.

Bani Israel begitu marah dengan kehidupan baru mereka lalu berjumpa dengan Nabi Musa a.s dan meminta daripadanya untuk mengembalikan semula mereka ke Mesir. Nabi Musa a.s telah dipanggil oleh Allah untuk bermunajat kepadaNYA selama 30 hari. Sepanjang pemergian Nabi Musa a.s untuk bermunajat dan menerima Kitab Taurat, Bani Israil telah dipimpin oleh saudaranya Nabi Harun a.s. Apabila Nabi Musa a.s terlambat pulang dari bermunajat kepada Allah, Bani Israel mula meragui kenabian dan agama yang dibawa olehnya. Salah seorang dari pemimpin mereka yang bernama Samiri, telah menghimpunkan emas, perak dan barang perhiasan lalu membentuk seekor anak lembu dan membawa patung tersebut ke hadapan Nabi Harun a.s. Dia meminta daripada kaumnya supaya menyembah dan menyembelih korban kepada Tuhan baru mereka. 

Sekembalinya Nabi Musa a.s dari bermunajat, dia membawa bersamanya kitab Taurat sebagai ajaran dan panduan kepada Bani Israil setelah dia mendapati kaumnya mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala yang dibuat oleh Samiri. Apabila Nabi Musa a.s terlambat pulang dari bermunajat kepada Allah, mulalah Bani Israil meragui akan kenabian dan agama yang olehnya. Salah seorang daripada pemimpin yang bernama Samiri telah menghimpun emas, perak, dan barang perhiasan daripada bani Israil dan membentuk seekor anak lembu lantas membawa patung tersebut ke hadapan Nabi Harun a.s lalu dia meminta daripada kaumnya supaya menyembah dan menyembelih korban kepada Tuhan baru mereka.

Sekembalinya Nabi Musa a.s dari bermunajat dengan membawa bersamanya kitab Taurat sebagai ajaran dan panduan kepada Bani Israil, ia dapati kaumnya telah menyekutukan Allah dengan menyembah berhala yang dibuat oleh Samiri, maka dia merasa begitu marah terhadap perbuatan mereka. Nabi Musa a.s dengan perasaan penuh kecewa telah menghapuskan tulisan-tulisan Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepadanya dan meminta kepada kaumnya supaya bertaubat. Nabi Musa a.s dan kaumnya merentasi semenanjung Sinai menuju ke Palestin iaitu bumi yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Bagi memenuhi janji tersebut mereka dituntut untuk memerangi orang-orang Kan'an iaitu penduduk Palestin tetapi mereka enggan dan takut untuk berperang kerana mereka telah sekian lama diasuh dengan kehidupan yang senang dan hina.

Disebabkan keengganan mereka maka Allah telah menghukum mereka dengan mengharamkan mereka daripada memasuki tanah suci Palestin yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Bani Israel telah disesatkan oleh Allah di sebuah padang yang luas bernama Tieh selama 40 tahun. Sepanjang tempoh tersebut Allah telah mematikan mereka yang ingkar terhadap suruhan Nabi-NYA dan diwaktu yang sama telah wafatlah Nabi Harun a.s kemudian diikuti oleh Nabi Musa a.s. Setelah kewafatan Nabi Musa a.s, Bani Israel dipimpin oleh seorang muridnya yang taat dan berjiwa pahlawan iaitu Yusha' Bin Nun. Dengan kepimpinan Yusha' dan ketabahan Bani Israel mereka berjaya memasuki tanah Palestin.


8. Bani Israel di bumi Palestine

Bani Israel telah mendirikan kerajaan mereka di bumi Palestin selama 500 tahun. Di sepanjang pemerintahan Bani Israel, mereka tidak pernah merasa aman dan damai melainkan di zaman pemerintahan Nabi Daud a.s dan awal pemerintahan Nabi Sulaiman a.s selama 50 tahun. Sejarah pemerintahan Bani Israel di bumi Palestin telah dibahagikan kepada 3 zaman :

a. Zaman pemerintahan Qadi (hakim)
b. Zaman pemerintahan beraja
c. Zaman perpecahan dan kehancuran


Zaman Pemerintahan Hakim

Seperti yang telah disebut di dalam "Safar Al-Qudah" bahawa Zaman Pemerintahan Hakim selama 4 kurun namun mengikut fakta sejarah ianya hanya 1 kurun sahaja . Dinamakan Zaman Pemerintahan Hakim kerana yang dipilih di kalangan dua belas puak Bani Israel mempunyai kuasa tertinggi namun setiap puak mempunyai kebebasan dan undang-undang tersendiri yang dipimpin oleh ketua mereka yang tertua. Peranan Hakim hanyalah sekadar menyelesaikan permasalahan yang berlaku di antara puak-puak yang bertelagah akan tetapi keputusannya tidaklah wajib dipatuhi oleh mereka. Terpulanglah kepada kepimpinan puak tersebut untuk menerima atau menolak keputusan yang dibuat. Hakim dipilih di kalangan pendita-pendita mereka dan tidak disyaratkan ianya seorang lelaki malah terdapat juga di kalangan Hakim yang memerintah beberapa orang perempuan.


Zaman Pemerintahan Beraja

Pada akhir zaman pemerintahan Hakim, Bani Israel bangkit memberontak di atas kezaliman yang dilakukan oleh hakim-hakim yang banyak menerima rasuah. Bani Israel telah pergi berjumpa dengan seorang Nabi di kalangan mereka yang bernama Syamwildan meminta daripadanya supaya melantik seorang raja bagi menyatukan puak-puak Bani Israel yang berpecah belah agar dapat mereka berperang di bawah kepimpinannya di bawah musuh-musuh mereka. Maka Syamwil denagn petunjuk Allah telah melantik Thalut sebagai raja dan panglima mereka untuk memerangi orang-orang Kan'an. Di dalam satu peperangan yang diketuai oleh Thalut di mana Nabi Daud a.s adalah salah seorang daripada tentera telah dapat membunuh panglima tentera Kan'an yang bernama Jalut. Semenjak dari itulah nama Nabi Daud a.s disanjung oleh Bani Israel. Keadaan ini telah menimbulkan perasaan dendam dan dengki yang membara di dalam hati Thalut menyebabkan dia bertindak memerangi dan menghalau Nabi Daud a.s.

Nabi Daud telah lari menyelamatkan dirinya lalu bergabung dengan orang-orang Kan'an serta mengambil peluang di atas kelemahan Bani Israel dengan menyerang mereka. Akhirnya Nabi Daud a.s berjaya menjadi raja yang ke-2 bagi Bani Israel sepertimana yang disebut di dalam "Safar Syamwil Yang Ke-2". Nabi Daud a.s telah memerintah selama 40 tahun. Pada 7 tahun yang pertama dia menjadikan Habron sebagai pusat pemerintahan. Selepas daripada itu, dia memilih Aour Shyalim sebagai ibu negara kepada kerajaannya . Zaman pemerintahan Nabi Daud a.s. adalah zaman yang terbaik di zaman kewujudan Bani Israel di bumi Palestin. Ini disebabkan oleh 2 unsur utama :

a.  Kelemahan Maharaja Mesir dan Babylon
b. Nabi Daud a.s telah mengadakan perjanjian damai dengan raja Finique yang bernama Hairon. 

Nabi Sulaiman telah mengambil alih tampuk pemerintahan selepas kewafatan ayahandanya. Semasa pemerintahan Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel berada di kemuncak kegemilangannya. Ini disebabkan oleh Nabi Sulaiman telah mengadakan ikatan kekeluargaan di antaranya dengan Shisyak iaitu raja Mesir.

Selepas daripada itu kerajaan Bani Israel menjadi lemah disebabkan oleh :

a. Hidup dalam kemewahan dan suka berfoya-foya.

b. Kezaliman dan kekerasan daripada kerajaan Nabi Sulaiman.

c. Terlalu ramai bilangan isteri dan perempuan-perempuan simpanan

d. Terdapat beberapa pemberontakan yang dipimpin oleh Yarba'am.


Zaman Perpecahan dan Kehancuran

Rahbaam putera Nabi Sulaiman telah mengambil tampuk pemerintahan selepas kewafatan ayahandanya dan dia mendapat sokongan dari dua puak iaitu Yahouza dan Bunyamin. Adapun sepuluh puak lagi enggan memberi sokongan kepada Rahbaam dan melantik Yarba'am yang pernah mengetuai pemberontakan di zaman pemerintahan Nabi Sulaiman a.s sebagai raja mereka. Pada ketika itulah kerajaan Bani Israel telah berpecah dua kerajaan :

a. Kerajaan Selatan, ibu negaranya Aour Syalim yang dipimpin oleh Rahba'am. Negara mereka bernama kerajaan Yahouza.
b. Kerajaan Utara, ibu negaranya Nablus, pengasas dan rajanya yang pertama ialah Yarba'am. Negara mereka dinamakan kerajaan Israel.


9. Kehancuran Kerajaan Yahouza dan Israel

Pada tahun 721 sebelum masehi, raja-raja orang-orang Ashur yang bernama Shalman Ashar telah menyerang kerajaan Israel dan berjaya menawan rajanya Husya' Bin Ilah. Kerajaan Israel merupakan sebahagian dari tanah kerajaan Ashur. Pada tahun 608 sebelum masehi, kerajaan Mesir bersama bala tentera yang besar telah menyerang Palestin dan menawan kerajaan Yahouza. Dalam peperangan tersebut mereka mendapat kemenangan dan mereka meneruskan serangan ke utara sehinggalah kerajaan Israel yang berada di bawah taklukan kerajaan Ashur jatuh ke tangan mereka.

Kejatuhan kerajaan Israel ke tangan orang-orang Mesir telah menimbulkan kemarahan Maharaja Bakhtanshar lalu berlakulah satu pertempuran yang hebat di antara dua maharaja Mesir dan Babylon. Akhirnya Maharaja Bakhtanshar dapat menawan kembali kerajaan Israel sekaligus dapat merebut takhta kerajaan Yahouza dari tangan Maharaja Mesir. Maharaja Bakhtanshar telah membunuh raja kerajaan Yahouza yang terakhir bernama Sidqia dan menghancurkan bandar Aour Shyalim serta menghalau semua Bani Israel keluar dari negara mereka. Ini berlaku pada tahun 586 sebelum masehi dan mereka dikenali sebagai tawanan Babylon.


10. Bani Israel Selepas Kehancuran Negara Mereka

Selepas kehancuran kerajaan Israel dan Yahouza, tiada lagi mereka yang berketurunan Bani Israel di bumi Palestin. Pada tahun 538 sebelum masehi Kerajaan Babylon telah jatuh ke tangan orang-orang Parsi. Ketika itu Raja Parsi telah membenarkan orang-orang Yahudi yang hidup di pelusuk negara Babylon pulang ke tanahair mereka.

Kepulangan orang-orang Yahudi ke negara mereka di zaman pemerintahan Parsi tidak ubah seperti daripada kepulangan beberapa keluarga untuk menziarahi sanak saudara. Mereka lebih suka hidup di dalam buangan daripada kembali ke Palestin. Mereka yang pulang dan menetap di Palestin telah bekerjasama dengan panglima Iskandar Al-Makdoni untuk menyerang Palestin dan menentang kerajaan Parsi. Selepas kewafatan Iskandar, Palestin diperintah oleh kerajaan Rom. Di sepanjang pemerintahan tersebut, Bani Israel bangkit memberontak pemerintah mereka sehinggalah pada tahun masehi kerajaan Rom telah menghukum mereka dengan memusnahkan kediaman mereka dan menghalau mereka keluar dari Palestin. 

Pada zaman pemerintahan kerajaan Rom ke atas Palestin, lahirlah seruan yang dibawa oleh Nabi Isa a.s untuk mengajak Bani Israel ke jalan yang benar akan tetapi seruan tersebut ditolak oleh mereka. Pada tahun 135 masehi sekali lagi Bani Israel bangkit memberontak menentang kerajaan Rom. Di dalam pemberontakan tersebut, kerajaan Rom telah membunuh sesiapa sahaja yang mereka temui dari kalangan Bani Israel. Mereka yang terselamat dari penghapusan etnik kerajaan Rom telah lari ke serata dunia dan bumi Palestin telah sunyi daripada Bani Israel. Ketika Saidina Umar r.a. membuka Baitul Maqdis pada tahun 636 m, tidak seorang pun yang berketurunan Yahudi berada di kota suci itu. Di antara syarat penyerahan kota suci ke tangan orang islam ialah tidak dibenarkan seorang pun orang Yahudi mendiami kota suci ini.


11. Kitab Suci Orang Yahudi

Dikalangan orang-orang Yahudi terdapat dua kitab suci iaitu :

a. Perjanjian lama

b. Talmut

Melihat kepada pendapat yang terkuat, kitab perjanjian lama adalah lebih utama dari kitab Talmut walaupun ada dikalangan sarjana pengajian ilmu ketuhanan mengatakan bahawa kitab Talmut lebih utama dari kitab perjanjian lama. Namun, saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama dan akan membicarakan mengenai kitab perjanjian lama sahaja dengan menyentuh pengamalan terhadap kitab Talmut. Kitab Talmut ialah tulisan tulisan riwayat-riwayat yang dinukilkan daripada pendita-pendita Yahudi dari generasi ke generasi. Talmut bolehlah dianggap sebagai pentafsilan kepada ajaran yang terdapat di dalam kitab perjanjian lama.

Kitab Talmut 

Kitab perjanjian lama merupakan kitab suci di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristian. Namun, terdapat perbezaan di antara mazhab Katolik dan Prosteston dalam mengiktiraf beberapa Safar dalam kitab perjanjian lama. 68. Mazhab Katolik mengiktiraf sebanyak 46 Safar termasuklah 5 Safar Musa yang dinamakan dengan Taurat. Manakala Prosteston pula, hanya mengiktiraf 39 Safar sahaja termasuk Safar Musa (Taurat). Kitab suci perjanjian lama merupakan ajaran, syariat, akhlak, bacaan, doa dan sejarah perjalanan Bani Israel. Ia terbahagi kepada Safar-safar yang boleh diertikan sebagai surah-surah di dalam Al- Quran. Selain itu, ia juga terbahagi kepada Al-Ashah. Beberapa Ashah pada setiap Safar adalah sama pengertian dengan hizib di dalam surah-surah Al-Quran. Kitab perjanjian lama terbahagi kepada 4 bahagian utama :

a. Kitab Musa atau Safar 5 (Pantateuch)

b. Safar-safar sejarah.

c. Safar-safar doa dan syair

d. Safar kenabian

Saya akan membicarakan secara ringkas mengenai Safar Musa atau Taurat manakala bakinya akan disebut pengenalannya sahaja. Ini kerana Safar Musa atau Taurat merupakan kesimpulan ajaran yang dibawa dalam agama Yahudi.

Safar Musa

Safar Musa dikenali sebagai Safar 5 atau Taurat. Ia adalah sebahagian dari kitab perjanjian lama dan mengandungi 5 Safar iaitu :

a.   Safar ciptaan alam

b.  Safar penghijrahan

c. Safar pengulangan

d. Safar Kaum Lawai

e.  Safar Bilangan

"Safar ciptaan alam" diberi nama sempena sejarah penciptaan alam, Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi bersama anak-anaknya setelah memakan pohon yang dilarang. Ia juga menceritakan tentang Nabi Nuh a.s. dengan peristiwa taufan, Nabi Ibrahim serta keturunannya Ishak dan Yaakub, Nabi Yaakub dan anak-anaknya, Nabi Yusuf dan kehidupannya di Mesir dan berakhir dengan kisah kematian Nabi Yusuf a.s.

"Safar penghijrahan" pula mengisahkan tentang keadaan Bani Israel selepas kewafatan Nabi Yusuf dan kezaliman raja Mesir terhadap mereka. Ia juga mengandungi cerita mengenai kelahiran Nabi Musa a.s., mukjizat yang Allah berikan kepadanya, kisahnya yang membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan berjaya menyeberangi lautan sehinggalah mereka sampai ke timur Jordan. Safar ini juga menceritakan tentang 10 wasiat yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai ajaran dan larangan kepada Bani Israel.

"Safar kaum Lawi" dinisbahkan kepada puak Levi yang mana ia adalah salah satu dari 12 puak Bani Israel. Hasil dari keturunannya, lahir Nabi Musa dan Nabi Harun a.s. Safar ini merupakan safar yang menceritakan tentang syariat dan perundangan yang perlu dipatuhi oleh orang-orang Yahudi dalam kehidupan seharian mereka.

"Safar bilangan" pula bersempena dengan peristiwa Nabi Musa yang membilang pemuda-pemuda yang berumur dalam lingkungan 20 tahun ke atas selepas mereka terselamat dari Firaun - Mesir iaitu seramai 603,550 orang kecuali pemuda dari puak Levi.

"Safar Ulangan" pula ialah safar yang mengulangi menyempurnakan hukum-hakam dan syarat yang terdapat dalam safar Levi.


Safar Sejarah

Safar Sejarah mengandungi 16 safar iaitu :

a. Safar Yasyu'. (Seorang panglima perang yang telah berjaya membawa Bani Israel masuk ke kota Palestin.) 

b. Safar Hakim. (Mereka ialah para hakim yang memerintah Bani Israel ketika awal mereka berada di bumi Palestin.) 

c. Safar Raja I 

d. Safar Raja II 

e. Safar Raja III 

f.  Safar Raja IV 

g. Safar Hari-hari I 

h. Safar Hari-hari II 

i.  Safar Raaus. (Nenek kepada Nabi Daud dari sebelah ayahnya.) 

j.  Safar Azra 

k. Safar Nahmia 

l.  Safar Tubia 

m. Safar Astir. (Seorang panglima Israel yang telah berkahwin dengan raja Parsi dan telah menyelamatkan bangsa Israel) 

n. Safar Yahoudid 

o. Safar Mukabi I 

p. Safar Mukabi II 


Safar Doa an Syair

Safar ini mengandungi 6 safar yang bermula dengan :

a. Safar Ayub 

b. Safar Mazanir 

c. Safar Pujangga 

d. Safar Himpunan 

e. Safar Lagu 

f. Safar Kesedihan Armia 


Safar Kenabian

Safar kenabian terdiri dari :

a. Ashaia. 
b. Armia. 
c. Barukh. 
d. Hazkial. 
e. Dania. 
f. Husya'. 
g. Yuail n Sofnia. 
h. Amus 
i. Oubdia. 
j. Yunan 
k. Mikha 
l. Nahum 
m. Hebkuk 
n. Hiji. 
o. Zakaria 
p. Malakhi 
q. Safar Hikmah 
r. Yasyu'Sirakh 

Kitab perjanjian lama merupakan himpunan cerita-cerita dongeng,kata-kata hikmah,pesanan an syariat.Uslub penulisannya berbeza diantara satu safar dengan safar yang lain.Kadang-kadang ia ditulis dalam bentuk syair ataupun biasa dengan membawa roh yang menggambarkan penderitaan dan kesedihan.Ia juga kadang-kadang ditulis dalam bentuk yang ganas dan tidak bertamadun.


12. Beberapa Persoalan Perbandingan

a. Ketuhanan seperti yang terdapat dalam kitab perjanjian lama
b. Sifat-sifat tuhan dalam kitab perjanjian lama
c. Sifat-sifat para nabi dalam kitab perjanjian lama
d. Hari Kiamat

Sesungguhnya semua agama yang diturunkan oleh Allah menyeru kepada mentauhidkannya. "Sesungguhnya telah kami utuskan untuk semua ummah para utusan bagi mengajak mereka menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada Thoghut". (Surah al-Nahl : 26). Begitulah peranan para rasul dan nabi dalam mentauhidkan Allah. Nabi Musa adalah nabi yang pertama diutuskan oleh Allah untuk umat Israel. Beliau mengajak umat Israel menyembah Allah dan mengesakan-Nya. Ini jelas terdapat dalam Al-Quran juga At-Taurat walaupun telah diselewengkan seperti yang disebut di dalam wasiat 10 yang berbunyi:- "Jangan ada di kalangan kamu tuhan yang lain di hadapanku. Jangan kamu mengambil patung yang diukir atau sesuatu gambar dan apa-apa yang ada di langit di atas dan di bawah, di dalam air dan di bawah bumi. Janganlah sekali-kali kamu sujud kepada tuhan selain dariKu dan menyembah mereka." -Safar penghijrahan Ishah ke-20, ayat 3.

Kitab perjanjian lama telah menceritakan kepada kita bahawa Bani Israel tidak berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Contohnya seperti kisah lembu Samiri, mereka tetap menyembahnya dan mengingkari Allah walaupun Nabi Musa masih hidup. Begitu juga selepas kewafatan Yusya' bin Nuh, sekali lagi mereka mengsyirikkan Allah. Mereka telah menyembah apa yang disembah oleh tuhan orang-orang Asyur yang bernama Ba'lim. Salah seorang raja Bani Israel yang bernama Yusijia telah membersihkan tempat ibadat mereka dari ribuan berhala dan patung yang disembah dengan menghancur dan membakarnya. Sekaligus menghalau para pendita yang mengajak Bani Israel menyembah berhala.

Di awal perpecahan kerajaan Israel Yarbaam, raja kerajaan Israel telah membuat sebuah patung yang berupa anak lembu dari emas tulen sebagai sembahan dan tempat penyembelihan bagi orang-orang Yahudi untuk mengelakkan mereka dari pergi ke Our Shalim, ibu Negara kerajaan Yahuza yang dipimpin oleh Yarbaam.

Apabila kita membaca kitab perjanjian lama, kita akan dapati Bani Israel telah beberapa kali mengsyirikkan tuhan mereka dengan menyembah pelbagai patung sama ada ia dari kaum di sekeliling mereka atau yang dibuat oleh mereka sendiri. Sifat-sifat tuhan yang terdapat di dalam kitab perjanjian lama merupakan gambaran kepada kecenderungan Bani Israel dan keperibadian mereka. Jadi, bukanlah suatu perkara yang pelik jika tuhan yang digambarkan oleh kitab perjanjian lama bersifat ganas, penipu, perompak dan tidak bermaruah. Seolah-olah mereka menggambarkan bahawa tuhan mereka adalah ketua kepada kumpulan penyamun.

Seperti yang disebut di dalam "safar pembentukan alam" bahawa tuhan telah menyerupai seorang manusia dan bergelut dengan Nabi Yaakub sehingga ke subuh. Tuhan tidak mampu mengalahkan Nabi Yaakub melainkan dengan menggunakan satu tipu helah yang berjaya mematahkan peha Nabi Yaakub. Ini jelas terbukti apabila tuhan Yahudi itu membatalkan hasratnya untuk menghancurkan hamba-hambanya yang menyembah berhala setelah dipujuk oleh nabi Musa. Sebaliknya dia merasa sedih dan menyesal. Apabila kita ingin memperkatakan tentang sifat para nabi, semestinya kita akan menyifatkan mereka dengan sebaik-baik sifat kerana mereka adalah rasul dan pilihan Allah di atas muka bumi. Namun sebaliknya yang berlaku dalam kitab perjanjian lama kerana ia telah meletakkan para nabi di suatu tempat yang tidak selayaknya. Kadang-kadang ia menganggap nabi tersebut sebagai penzina, penipu dan pembunuh yang tidak berperikemanusiaan.

Benarkah Yahudi dan Syiah bermusuh? 
Di dalam "safar penghijrahan", perjanjian lama telah mengatakan bahawa Nabi Harun a.s telah mencipta sebuah patung yang berupa lembu untuk disembah oleh Bani Israel sewaktu ketiadaan nabi Musa disebabkan oleh perasaan dengkinya. Di dalam "safar samwil ke-2" telah menceritakan bahawa Nabi Daud pernah mencintai seorang wanita yang merupakan isteri kepada salah seorang tenteranya. Keadaan ini bermula sewaktu Nabi Daud bersiar-siar di istananya di Aour Shalim. Pada ketika itu dia telah melihat seorang perempuan yang sedang mandi di rumahnya lalu terus jatuh cinta. Apabila diselidik perempuan tersebut adalah isteri kepada salah seorang tenteranya. Maka dia telah memerintahkan panglima tentera supaya menugaskan suami kepada perempuan tersebut berada di barisan hadapan dalam peperangan. Apabila berita kematian lelaki berkenaan sampai kepada nabi Daud, dia terus mengahwini perempuan tersebut. Sebenarnya perempuan itu adalah ibu kepada Nabi Sulaiman. 

Mengenai Nabi Sulaiman pula, perjanjian lama telah menceritakan bahawa Nabi Sulaiman mempunyai 700 orang isteri di kalangan perempuan yang merdeka dan 300 di kalangan hamba. Setengah daripada isterinya itu adalah penyembah berhala. Mengikut cerita, Nabi Sulaiman sentiasa menyembah berhala yang dimiliki oleh para isterinya pada akhir hayat beliau. Apabila kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan bahawa Nabi Musa telah membawa satu risalah yang mengajak ummahnya menyembah Allah yang Maha Esa, mendirikan solat serta beriman dan yakin akan kedatangan hari kiamat (surah Taha). Berbeza dengan apa yang digambarkan oleh kitab perjanjian lama yang mana tidak didapati satu kalimah pun yang menceritakan tentang hari kiamat dan apa-apa yang berlaku di dalamnya seperti balasan baik dan buruk. Kitab perjanjian lama hanya menyatakan bahawa balasan terhadap amalan yang di lakukan oleh seseorang hanyalah di dunia semata-mata. Sesiapa yang berbuat baik akan mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan sesiapa yang engkar serta kufur juga akan terus menerima penyiksaan di dunia ini.


13. Mazhab dan Firqah di dalam agama Yahudi

Agama Yahudi sepertimana agama lain mempunyai pelbagai fahaman dan mazhab, di mana setiap mazhab mendakwa bahawa mereka adalah yang terbaik berbanding dengan yang lain. Perkara utama yang menjadi perbezaan di antara mazhab-mazhab tersebut ialah pengiktirafan mereka terhadap kitab Talmud dan kepercayaan terhadap kebangkitan selepas kematian. Di antara mazhab utama dalam agama Yahudi ialah :

a. Farasiyun (Rabbaniyun)
b. Soduqiyun
c. katabah
d. Hadasiyun
e. Samiriyun
f. Qurraayun

Golongan Farasiyun lahir selepas kejatuhan kerajaan Bani Israel di Palestin yang disebabkan oleh serangan orang-orang Babylon, golongan ini menyeru Bani Israel agar kembali berpegang kepada aqidah mereka yang asal sebelum kejatuhan kerajaan mereka. Mereka berkeyakinan bahawa hanya dengan kembali kepada ajaran yang sebenar sahaja yang mampu untuk mengembalikan kegemilangan mereka. Mereka beriman dengan hari akhirat dan kebangkitan selepas kematian. Pada pandangan mereka balasan baik hanyalah terhadap orang-orang yang soleh dan ia akan berlaku di atas muka bumi ini. Adapun orang-orang yang jahat dan derhaka, mereka akan mati.

Mereka juga beriman bahawa di samping kitab Taurat, terdapat sebuah kitab yang bernama Talmut yang mana ia juga adalah kitab suci. Para pendita mereka yang bergelar Hakamah adalah maksum iaitu terpelihara dari segala kesilapan dan kedosaan. Aqidah ini begitu menebal di dalam jiwa orang-orang Yahudi sehinggakan jika seorang Hakamat berkata kepada seseorang bahawa tangan kirinya adalah tangan kanannya, orang itu haruslah membenarkan kata-kata Hakamat tersebut dari dirinya sendiri. Sebenarnya golangan "Farasiun" adalah sebuah gerakan politik yang berasaskan agama dan bertujuan untuk mengembalikan negara Israel. Mereka kadang-kadang menggunakan keganasan dan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Cogankata yang mereka gunakan ialah "matlamat menghalalkan cara".

Golongan "Assodiqiun" pula mengingkari balasan dan hari kebangkitan. Mereka beriman bahawa balasan baik dan buruk hanyalah di dunia ini sahaja. Mereka tidak mengiktiraf akan kesucian kitab Talmut kerana hanya kitab Taurat sahaja yang menjadi panduan hidup mereka. Golongan ini terdiri daripada orang-orang bangsawan yang menghormati undang-undang negara dan agama yang lain selagi tidak bercanggah dengan ajaran Taurat.

"Hasadiun" pula bererti mereka yang menjadikan kezuhudan sebagai cara hidup mereka. Golongan ini lahir pada zaman pemerintahan kerajaan Mokabi di sekitar tahun 173-175 sebelum masihi. Mereka amat berbeza jika dibandingkan dengan golongan yang lain dari segi ibadah dan adat resam. Orang-orang Hasadiun mengharamkan segala bentuk penyembelihan dan korban. Dari segi syariat pula, mereka menolak fahaman pembezaan etnik di antara Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka menyeru kepada kaum Yahudi agar hidup secara aman dan damai bersama kaum yang lain. Mereka mengharamkan perniagaan dan penipuan serta mengajak kepada kehidupan yang zuhud dan menjauhkan diri dari perempuan. Ini berbeza dengan ajaran yang dibawa oleh agama Yahudi yang mana perkahwinan merupakan kewajipan agama.

Benarkah Iran akan melenyapkan negara Israel dari peta dunia? 
Golongan "Qurraun" merupakan pengikut kepada Anan bin Daud iaitu salah seorang dari ulamak di kalangan orang Yahudi yang hidup di Baghdad pada zaman pemerintahan Abu Jaafar Al-Mansur. Mereka hanya mengiktiraf kitab Taurat sebagai kitab suci dan menggunakan ijtihad dalam meletakkan beberapa perundangan dalam agama Yahudi. Golongan "Katabah" pada asalnya merupakan penyalin atau tukang tulis kitab suci kepada sesiapa yang menghendakinya.


14. Penyelewengan Taurat dan Pendirian Islam Terhadapnya

Di dalam beberapa ayat Al-Quran ada menyatakan bahawa Allah SWT telah menurunkan beberapa buah kitab kepada para nabinya. Di antara kitab-kitab tersebut ialah Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Apabila kita perhatikan kepada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai kitab-kitab tersebut, ia boleh disimpulkan kepada dua bahagian yang utama :

a. Sebahagian dari kitab-kitab tersebut masih kekal dengan keaslianya sebagaimana ia diturunkan.
b.. Sebahagian yang lain pula telah diubah dan sebahagian yang lain pula telah hilang atau disembunyikan.

Dalam perbicaraan ini kita akan menjadikan Al-Quran sebagai pengukur kepada kebenaran, keaslian dan kesohehan isi kitab-kitab tersebut. Firman Allah (Telah kami turunkan kepada mu wahai Muhammad Al-Quran dengan kebenaran yang akan membenarkan dengan apa yang terdapat di tangan kamu dari kitab-kitab yang terdahulu) Al-Maidah : 48. 107.

Contoh yang pertama adalah sama seperti yang disebut di dalam Safar pembentukan alam iaitu mengenai tempoh penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Begitu juga umur Nabi Nuh a.s iaitu selama 950 tahun.

Contoh yang kedua pula sama seperti yang terdapat di dalam Safar pembentukan alam yang menceritakan bahawa Allah telah beristirehat dari kepenatan mencipta langit dan bumi pada hari yang ketujuh iaitu hari sabtu.

Mengikut sejarah, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa yang mana ia diletakkan di dalam sebuah peti telah hilang dari tangan orang-orang Yahudi beberapa kurun. Apabila peti tersebut telah dapat diambil kembali oleh Thalut dari tangan orang-orang Kan'an kemudian dibuka, didapati beberapa helai tulisan sahaja yang mengandungi 10 wasiat. Ini bertepatan seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran (Dan ia adalah saki-baki dari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun.)

Kesimpulan dari beberapa dalil dan pengakuan yang dibuat oleh para sarjana bahawa kitab Taurat telah diubah, disembunyikan dan kadang-kadang sengaja dilupakan kandungannya yang asal. Secara keseluruhannya, kitab Taurat bukan lagi sebuah kitab yang asli seperti yang telah diturunkan kepada Nabi musa. Pendirian Islam terhadap apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, secara kesimpulannya terbahagi kepada tiga jenis :

Menepati dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Perkara seperti ini diterima kerana ia bertepatan dengan Al- Quran dan Hadis. 

Ia bercanggah dengan apa yang terdapat di dalam Al- Quran dan As-Sunnah. Sudah semestinya ia ditolak dan wajib bagi kita untuk mendustakannya. 

Ia tidak disebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah tetapi tidak bercanggah dengan kedua-duanya. Contohnya seperti nama orang atau tempat. Perkara seperti ini kita tidak boleh menolak dan membenarkannya. Ia hanya sekadar penghuraian bukannya suatu hujah bagi kita. 

Ini berpandukan kepada sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab At-Tauhid yang berbunyi : 

"Jangan kamu membenarkan apa-apa yang diriwayatkan oleh ahli kitab dan jangan pula kamu mendustakannya tetapi berkatalah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami".


Penutup

Di sepanjang perbincangan kita terhadap agama Yahudi dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa kitab Taurat walaupun ianya telah diubah dan diselewengkan namun ia mampu membentuk bangsa Yahudi daripada sebuah bangsa yang lemah dan hina menjadi bangsa yang paling berkuasa. Rahsia kejayaan bangsa Yahudi perlulah dijadikan satu pengiktibaran kembali syariat yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w.

Oleh AHMAD FAISAL ABDUL HAMID, Kaherah, Mesir


RUJUKAN :

1. Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya.
2. Kitab perjanjian lama.
3. Yahudi.Profesor Ahmad Shalabi.
4. Pengantar pengajian agama.Doktor Safwat Hamid.
5. Kajian mengenai kitab Taurat.Doktor Aminah Mohd. Nasir.

ASAL USUL DAN PEMBAWA AGAMA YAHUDI

Bahagian 2

Hanya bangsa Yahudi bangsa yang mulia ......


1. Pengenalan

Agama bangsa yahudi diperoleh dari Ibrahim a.s, melalui jalur keturunan anaknya Ishak. Agama Yahudi adalah agama yang dibangsakan kepada bangsa Yahudi yang menjadi penganut kepada agama ini.Menurut Al-Kitab asal usul bangsa Yahudi adalah keturunan salah satu cabang ras Semitik kuno yang berbahasa Ibrani (kejadian 10:1, 21-32; 1), (tawarikh 1:17-28, 34; 2:1,2). Hampir 4000 tahun yang lalu, Ibrahim iaitu nenek moyang mereka berimigrasi dari kota besar Ur Kasdim yang sangat makmur di Sumeria ke negeri Kana’an. Darinya susur galur keturunan orang Yahudi dimulai dengan Ishak puteranya dan Ya’kub cucunya yang namanya diubah menjadi Israel (kejadian 32:27-29). 

Nabi Ya’kub menikah dengan dua orang sepupunya (dari sebelah ibu), iaitu Liah dan Rahil, kemudian menikah lagi dengan Zilfah dan Bilhah. Dari keempat isterinya, ia mendapatkan 12 orang anak lelaki yang kemudiannya menjadi pemimpin 12 suku, di antaranya ialah : 
  • Dari Liah melahirkan Raubin, Syam’un, Lawi (dari keturunannya lahir Nabi Musa), Yahuza/ Yehuda (dari namanya diambil nama ‘Yahudi’), Yassakir, dan Zabulun.
  • Dari Rahil melahirkan Yusuf dan Benyamin.
  • Dari Zilfah melahirkan Jad dan Asyir.
  • Dari Bilhah melahirkan Dan dan Naftali.
Di antara susur galur keturunan tersebut, bagi bangsa Yahudi, Musa a.s mendapat tempat yang sangat istimewa meskipun Isa juga diutus untuk bangsa Israel. Musa dianggap memenuhi peranan penting sebagai perantara perjanjian Taurat yang Allah berikan kepada Israel, disamping sebagai nabi, hakim, pemimpin dan sejarawan (Keluaran 2:1-3:22).

Agama ini percaya pada keesaan Tuhan secara mutlak (monoteis) dan menganggap Allah campurtangan dalam sejarah manusia, khususnya berkenaan dengan orang Yahudi. Ibadat bangsa Yahudi berkait dengan beberapa perayaan tahunan dan berbagai kebiasaan. Meskipun tidak ada kepercayaan atau prinsip yang diterima oleh semua orang yahudi tentang keesaan Allah yang dinyatakan dalam Shema, iaitu doa berdasarkan kitab Ulangan 6:4, merupakan bahagian terpenting ibadah sinagoge (suatu perhimpunan atau jemaah Yahudi untuk tujuan ibadat agama) :

“Dengarlah, Hai bangsa Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa “. 

Perenggan Pertama dan yang utama dalam Shema


Pada mulanya Nabi Musa as mengajarkan kepada umatnya tentang ada dan Esa-Nya Allah. Tetapi ajaran murni ini akhirnya berubah kerana sifat “exclusive nasionalistic” penganutnya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari sumber utama Syahadat mereka “Shema Yisrael, Adonai alaheynu Adonai achud” Ulangan : yang di dalam pelaksanaannya rasa kebangsaan di atas segalanya sehingga keesaan Allah sendiri menjadi kabur.

Ajarannya disebut “Yudaisme” kerana bersifat ke-bangsa-an dan khusus untuk bangsa Yahudi atau Bani Israel, iaitu ajaran yang berasal dari agama yang diturunkan Allah untuk bani Israel dengan perantaraan utusan-Nya iaitu Musa a.s Kitab sucinya dinamakan Thaurat (wasiat lama). Versi yang asli (asal) tidak ditemui lagi sekarang.


2. Dasar-dasar Agama Yahudi

Ajaran Yudaisme tidak menyebut adanya hari kiamat, akhirat, siksaan pada hari akhirat dan pembalasan dalam bentuk pahala. Mereka tidak membicarakan keselamatan peribadi penganut-penganut ajaran mereka. Kepada mereka selalu diindoktrinasikan (diberi gambaran) adanya kejayaan yang abadi di Palestine sebagai negara yang dijanjikan Tuhan bagi minoriti bangsa Yahudi, satu-satunya umat yang mewarisi bumi Tuhan sebagai umat yang terpilih.

Keganasan mereka melebihi keganasan haiwan 
Hingga kini kita dapat melihat mengapa Israel begitu rakus merampas tanah dan menguasai Palestine dengan melakukan tindakan keganasan kepada semua bangsa yang bukan Yahudi agar meninggalkan tanah Palestine.

Peribadahan mereka dilakukan terutama pada hari Sabtu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Segala pekerjaan tangan seperti menyalakan lampu, memadamkan api dan lain-lainnya terlarang pada hari tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas diberikan amaran keras. Mereka dianjurkan berjamaah dengan sekurang-kurangnya 10 orang dan dilakukan tiga kali sehari. Sebelum solat mereka juga berhadas dan mengambil wudhu. Di dalam solat mereka diharuskan memakai penutup kepala.

Puasa mereka dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti “Yom Kippur” selama 24 jam, tanggal 10 bulan Tishri dan setiap hari Isnin dan khamis. Di dalam kitab Imamat orang Lewi Thaurat [10]: [9], [10]: [11] minuman yang memabukkan terlarang untuk setiap penganut ajaran Yudaisme. Larangan ini tidak pernah diperdulikan malah minuman keras merupakan suatu keharusan dalam upacara-upacara keagamaan dan mereka meminumnya pada nama Tuhan.

Setiap orang yahudi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran mereka kepada orang-orang yang bukan keturunan Yahudi sehingga ajaran mereka bersifat “non missionary “. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa a.s Mereka menentang sekali ketuhanan Isa atau Yesus yang diajarkan oleh agama Kristian. Juga tidak mengenal pusat agama (hirarki gereja).


3. Konsep Ketuhanan

Yahudi adalah salah satu agama yang menganggap dirinya sebagai agama yang Monotheisme, iaitu mengakui hanya satu Tuhan Yang disembah.

Umat Yahudi termasuk kaum musyabbihah, iaitu kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sebagaimana tersebut dalam Taurat pada Kitab Kejadian Pasal I :

“Allah berkata: ”Kami telah membuat manusia berdasarkan bentuk Kami, seperti serupaan dari Kami.“

Sehingga apa saja yang boleh terjadi pada manusia, juga boleh dialami oleh Allah. Bahkan dalam keyakinan orang-orang Yahudi, Allah juga mengalami kepenatan dan keletihan sehingga harus berehat sebagaimana tersebut dalam Taurat pada Kitab Kejadian Pasal II :

“Allah menyelesaikan pekerjaan yang Dia kerjakan pada hari yang ke-7, kemudian Dia berehat di hari ke-7 dari seluruh pekerjaan yang Dia kerjakan.”

Demikian umat Yahudi meyakini tentang Allah Ta’ala, iaitu dengan keyakinan model kaum musyabbihah. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan.

Bahkan tidak hanya meyakini keserupaan Allah dengan makhluk, mereka pun mensifati Allah ta’ala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, seperti kikir, miskin, boleh diperdaya dan lain-lain. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Ta’ala :

“Orang-orang Yahudi berkata :”Tangan Allah terbelenggu (yakni kikir)”, (Qs. Al-Maidah: 64)

Berkata Ibnu ‘Abbas :

“Mereka tidak memaksudkan dengan kata mereka itu bahwa tangan Allah terikat tetapi mereka akan mengatakan : ”Kikir, menahan apa yang ada di sisi-Nya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar.”

Demikian pula tafsir dari ‘Ikrimah, Qotadah, As-Sudi, Mujahid, Adh-Dhohhak dan lain-lainnya.
Maka Allah pun membantah ucapan mereka :

“Tangan mereka itu sebenarnya yang terbelenggu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka telah katakan. Bahkan kedua tangan-Nya terbentang, Dia menafkahkan sebagaimana yang Dia kehendaki. ” (Qs. Al-Maidah: 64)

“Berkata Ibnu Jarir Ath-Thobari: “Ayat ini dan ayat setelahnya turun berkenaan dengan sebahagian orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi. Iaitu mereka mengatakan demikian karena Allah Ta’ala dalam banyak ayat memerintakan manusia untuk berinfaq. Lalu muncullah anggapan buruk orang-orang Yahudi yang terkenal kikir, bahawa Allah itu miskin sehingga memerlukan kepada harta manusia. Ini adalah alasan yang paling buruk untuk menolak berinfaq, dan lebih jauh lagi adalah alasan untuk menolak masuk ke dalam agama Islam.

Begitulah orang-orang Yahudi yang tidak hanya menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi juga menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, bahkan menghina Allah Ta’ala. Namun pada saat yang sama, mereka mengaku sebagai kekasih Allah.

“Orang-orang Yahudi dan Nashrani berkata:” Kami adalah anak-anak Allah dam kekasih-kekasih-Nya. “(Qs. Al-Maidah: 18)

Bahkan mereka menyakini bahwa mereka tercipta dari unsur-unsur Allah sedangkan manusia selain bangsa Yahudi mereka yakini berasal dari tanah syaitan atau tanah najis. Oleh karena itu mereka menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan yang layak memimpin dunia sedangkan bangsa-bangsa lainnya mereka yakini sebagai bangsa yang harus menjadi hamba kepada mereka. Bertolak dari pemikiran yang buruk ini lahirlah doktrin Zionisme dengan protokolnya digunakan mewujudkan mimpi gila orang-orang Yahudi ini.

Dalam keadaan demikian, mereka yakin bakal masuk surga.

”Mereka berkata: “Tidak akan pernah boleh masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi pada Nashrani.” (Qs. Al-Baqoroh: 111)

Maka Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya :

“Itulah angan-angan kosong mereka, katakan: “Datangkan bukti ucapan kalian kalau memang kalian benar.” (Qs. Al-Baqoroh: 111).

Dalam ayat yang lain Allah menyatakan :

“Katakan : ”Bila khusus hanya untuk kalian saja negeri Akhirat yang ada di sisi Allah, bukan untuk manusia yang lain, maka inginkanlah kematian bila kalian memang orang-orang yang benar.“ Mereka sekali-kali tidak akan pernah menginginkan kematian itu selama-lamanya kerana kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, dan Allah Maha Mengetahui terhadap orang-orang yang berbuatan zhalim.“ (Qs. Al-Baqoroh: 94 – 95)

Mungkinkah tembok batu yang mereka bina sebenarnya adalah kolam besar yang akan menenggelamkan
kaum yahudi bila berlaku tsunami atau banjir besar kelak?

Dalam perkembangannya, agama Yahudi juga meyakini bahwa Allah memiliki anak, iaitu Uzair (Ezra). Uzair adalah seorang soleh yang hafal kitab Taurat, kemudian Allah mematikannya selama 100 tahun. Ketika hidupkan kembali setelah kematiannya itu, kitab Taurat telah hancur kerana serbuan dari Bukhtunshir. Maka Ezra membawa bukti akan keberadaan dirinya dengan menampilkan hafalan Tauratnya, lalu mereka meyakini Uzair sebagai anak Allah, dan mereka pun menyembahnya. Uzair datang kepada mereka membawa Taurat dalam bentuk kitab maka ia diyakini sebagai Rasul utusan Allah, sedangkan Uzair datang membawa Taurat dengan tanpa kitab, iaitu hanya dengan hafalannya, maka Uzair lebih tinggi kedudukannya dari Musa. Ketika itulah orang-orang Yahudi memujanya dengan anggapan kalau Musa bukan nabi. Ada pun Uzair berlepas diri dari perbuatan syirik kaum Yahudi (Bani Israel).

Rujukan :

1. http://peperonity.com/go/sites/mview/syahran7/12204781

2. Achmad Salaby, Agama Yahudi
3. http://dakwah.net46.net
4. Rikiseptiawan.blogspot.com/2010/07/konsep-ketuhanan-agama-yahudi.html
5. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/shema.html

Selasa, 8 April 2014

YAHUDI : SEDIKIT TETAPI KUAT

Bahagian 1 

Oleh Fuqaha


Pernahkah kita terfikir mengapa bangsa Yahudi menjadi bangsa yang begitu kuat pada hari ini? Walhal mereka adalah bangsa yang dikutuk dan dihina bukan sekadar dalam al-Quran, malah turut tersebut dalam kitab-kitab lain sehingga dianggap sebagai bangsa perosak. 

Dalam sejarah dunia, Yahudi pernah dianggap parasit sehingga Jerman di bawah Nazi pimpinan Adolf Hitler tidak teragak-agak melakukan penyembelihan enam juta umat Yahudi ketika Perang Dunia Kedua melalui peristiwa Holocoust.. Sekalipun ada pihak yang mendakwa peristiwa ini dakyah Yahudi tetapi perlu diingat bahawa tidak pernah dalam sejarah moden sesebuah bangsa dihina sebegitu hebat. 

Dianggarkan terdapat 14 juta Yahudi di seluruh dunia pada hari ini. Tujuh juta berada di Amerika Syarikat, lima juta di Asia dan dua juta di Eropah manakala 100 000 lagi di Afrika. Umat Islam pula dianggarkan 1.4 bilion yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum di atas muka bumi ini. Ini bermakna bagi setiap Yahudi terdapat 100 umat Islam tetapi mengapa Yahudi hari ini beratus kali ganda kuat berbanding semua kekuatan umat Islam yang ada di dunia? 

Albert Enstine, saintis berketurunan Yahudi dinobatkan sebagai Person of The Century oleh Time. Sigmund Frud yang menemui teori Psikoanalisis juga seorang Yahudi. Karl Marx, Paul Samuelson, Milton Friedman dan beribu lagi sarjana tersohor serta manusia popular di dunia adalah berbangsa Yahudi. 

Selain itu beratus lagi sarjana dan cendekiawana Yahudi telah memberi sumbangan dalam peradaban dunia. Benjamin Rubin mencipta jarum vaksin moden (picagari), Albert Sabin membangunkan vaksin polio yang pertama, Gertude Elion menemui dadah melawan leukemia, Baruch Blumberg membangunkan vaksin untuk Hapititis B, Paul Ehrlich menemui rawatan penyakit siflis, Elie Metcnikoff memenangi hadiah Nobel melalui kajiannya mengenai penyakit berjangkit. 

Benard Katz memenangi hadiah Nobel melalui kajian transmisi meuromuskular, Andrew Schally memenangi hadiah Nobel melalui indocrinology (kegagalan sistem indokrin yang menyebabkan diabetis dan hyperthyroidism) . Aaron Beck menemui terapi kognitif (terapi merawat pesakit mental), Gregory Pincus membangunkan pil kontraseptif pertama, George Wald memenangi hadiah Nobel hasil penemuan lanjut mengenai mata manusia. Stanley Cohen memenangi hadiah Nobel hasil kajiannya mengenai embriologi (kajian janin manusia) dan Willem Kolf mencipta mesin dialisis buah pinggang. 

Untuk tempoh 150 tahun lalu, 14 juta Yahudi telah memenangi sedozen hadiah Nobel tetapi umat Islam yang hanya berjumlah 1.4 bilion hanya 3 hadiah Nobel. Mengapa Yahudi begitu berkuasa? 

Stanley Mezor mencipta cip pemprosesan data yang pertama, Leo Szilard membangunkan rektor nuklear yang pertama, Peter Schultz mencipta kabel fiber optik, Charles Adler mencipta lampu isyarat, Benno Strauss menemui besi keluli, Isador Kissee menghasilkan filem bersuara, Emile Berliner mencipta telefon moden dan Charles Ginsburg mencipta perakam video. 

Ahli perniagaan tersohor dunia berketurunan Yahudi adalah seperti Ralph Lauren dengan jenama Polo, Levis Strauss, Howard Schultz (Starbuck), Sergey Brin (Goggle), Michael Dell (Dell Computers), Larry Ellison (Oracle), Dona Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskin & Robbins) dan Bill Rosenberg (Dunkin Donuts) 

Presiden Universiti Yale, Richard Levin Yahudi. Begitu juga dengan Henry Kessinger (Setiausaha Negara Amerika Syarikat), Alan Greenspan (Penasihat Presiden Amerika Syarikat), Joseph Lieberman dan Madeline Albright (Setiausaha Negara Amerika Syarikat), Casper Weinberger (Mantan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat), Maxim Litvinov (Mantan Menteri Luar Kesatuan Soviet/USSR) , Isac Issacs (Gabenor Janeral Australia), Benjamin Disraeli (Penulis British Tersohor), Yevgeny Primakov (Mantan Perdana Menteri Rusia), Bary Goldwater serta kumpulan penyelidikkan saintis di seluruh dunia majoritinya adalah diketuai Yahudi. 

Walter Annenberg juga seorang Yahudi yang membina ratusan perpustakaan sehingga mencecah nilai RM 7.2 bilion. Dalam sukan Olimpik, Mark Spitz mencipta sejarah memenangi tujuh pingat emas acara renang dalam satu pertandingan, Lenny Krayzelburg memenangi tiga pingat emas. Spitz Krayzelburg dan Boris Becker kesemuanya adalah Yahudi asli. 

Tidak cukup dengan itu tahukah anda juga bahawa Harrison Ford, George Burns, Tony Curtis, Charles Bronson, Sandra Bullock, Billy Crystal, Woody Allen, Paul Newman, Peter Sellers, Dustin Hoffman, Michael Douglas, Ben Kingsley, Kirk Douglas, Goldie Hawn, Cary Grant, William Shatner, Jerry Lewis dan Peter Falk kesemuanya juga adalah artis dan bintang popular Hollywood berketurunan Yahudi. Malah dunia perfileman dan industri Hollywood itu sendiri dibuka oleh Yahudi. 

Tambahan lagi Steven Spielberg, Mel Brooks, Oliver Stone, Aaron Spelling (Beverly Hills 90210), Neil Simon (The Old Couple), Andrew Vaina (Rambo) Michael Man (Starsky and Hutch), Milos Forman (One flew over the Cuckoo's Nest), Douglas Fairbanks dan Ivan Reitman (Ghostbusters) adalah semuanya Yahudi. 

Malah yang menguasai dan menjadi pelobi utama Kongres Amerika Syarikat adalah Suruhanjaya Hal Ehwal Amerika Israel (AIRPAC). Jika Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert menemui teori bumi ini rata, AIPAC sudah pasti akan menghantar resolusi menekan Dewan Kongres Amerika Syarikat untuk menghantar ucapan tahniah kepada Israel atas penemuan tersebut. 

William James antara manusia terbijak di dunia dengan IQ antara 250 hingga 300 juga berketurunan Yahudi. Persoalannya mengapa mereka begitu hebat? Kerana Yahudi menikmati pendidikan terbaik. Mengapa pula umat Islam terus mundur? Kerana kita umat Islam kurang mementingkan ilmu dalam pembinaan peradaban dan kemajuan yang kita kecapi pada hari ini. 

Daripada 1, 476 233 470 umat Islam di dunia pada hari ini iaitu satu bilion di Asia, 400 juta di Afrika, 44 juta di Eropah dan enam juta lagi di Amerika. Semuanya Islam dan dari setiap satu penganut Hindu dan Buddha ada dua umat Islam serta bagi setiap satu Yahudi ada 100 umat Islam. Namun mengapa umat Islam lemah? Benar sabda Rasulullah bahawa umat Islam akhir zaman ibarat buih di lautan sekalipun banyak tetapi hanya mengikut arus ke mana ia pergi. 

Terdapat 57 negara OIC dan dijumlahkan kesemuanya terdapat lebih kurang 500 universiti yang dimiliki umat Islam bersamaan tiga universiti untuk setiap tiga juta penduduk. Di Amerika Syarikat terdapat 5758 universiti dan India 8407 universiti. Namun pada tahun 2006 kajian oleh Universiti Jiao Tong yang membuat perangkaan akademik bagi seluruh universiti di dunia. Tidak ada satu pun universiti umat Islam berada di tangga 500 teratas dan terbaik dunia. 

Data yang dikumpulkan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pula menunjukkan kadar celik huruf di negara yang majoritinya penduduk beragama Kristian berada pada paras 90 peratus dengan 15 daripadanya memiliki kadar 100 peratus. Bagi negara yang majoritinya umat Islam pula adalah sekitar 40 peratus dan tiada negara Islam yang mencatatkan kadar celik huruf sepenuhnya sedangkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah di Jabal Nur, Gua Hira adalah Iqraa (bacalah!). 

Sebanyak 98 peratus penganut Kristian yang celik huruf menamatkan sekolah menengah, Cuma 50 peratus umat Islam yang berbuat sedemikian. Sekitar 40 peratus umat Kristian yang celik huruf ini pula melanjutkan pengajian sehingga ke universiti tetapi tidak lebih dua peratus umat Islam yang berbuat sedemikian. 

Negara Islam mempunyai 230 saintis bagi setiap juta umat Islam. Amerika Syarikat pula memiliki 4000 saintis bagi sejuta penduduk sementara Jepun memiliki 5000 saintis bagi setiap juta rakyatnya. Di seluruh Arab dianggarkan terdapat 35 000 penyelidik sepenuh masa dan 50 juruteknik bagi setiap juta penduduknya tetapi penganut Kristian memiliki 1000 juruteknik bagi sejuta penduduknya. 

Bagi setiap negara Islam kita hanya membelanjakan sekitar 0.2 peratus KDNK bagi tujuan Penyelidikkan dan Pembangunan (R& D) dan ini memberikan isyarat yang jelas betapa pembudayaan ilmu yang lemah dalam dunia Islam menyebabkan kita tidak memiliki keupayaan untuk menjadi pendominasi lapangan ilmu pengetahuan. 

Akhbar dan buku boleh dijadikan pengukur dalam menentukan sama ada ilmu pengetahuan dihayati masyarakat dengan berkesan atau tidak. Di Pakistan terdapat 23 syarikat akhbar bagi 1000 rakyatnya sedangkan di Singapura terdapat 360 syarikat akhbar bagi 1000 penduduknya. Jika di United Kingdom (Britain) terdapat 2000 judul buku bagi setiap juta penduduknya dengan 20 judul bagi setiap angka yang sama di Mesir pula tidak ada. Kesimpulannya dunia Islam gagal menguasai ilmu pengetahuan dengan baik. 

Hasil eksport produk berteknologi tinggi (termasuk bioteknologi) digunakan pula sebagai pengukur sama ada ilmu pengetahuan berjaya diaplikasikan dalam dunia Islam atau tidak. Pakistan mengeksport produk teknologi tinggi sekitar satu peratus. Manakala Arab Saudi, Kuwait, Maghribi dan Algeria pula mengeksport sekitar 0.3 peratus. Singapura pula mengeksport 58 peratus produk berteknologi tingginya ke seluruh dunia. Kesimpulannya kita masih lemah dan kurang berjaya dalam mengaplikasaikan penguasaan ilmu bagi peningkatan kualiti hidup kita. 

Mengapa kita tidak berkuasa? Kerana kita gagal menguasai ilmu pengetahuan dengan baik. Mengapa tidak berkuasa? Kerana kita gagal meningkatkan kesedaran dan penghayatan kita terhadap ilmu, hikmah dan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Mengapa kita lemah bagaikan buih dilautan seperti sabda Rasulullah? Kerana kurangnya keupayaan dan kesungguhan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian sedangka kita sedar betapa masa depan dunia dan peradaban baru yang hendak kita bina adalah dengan ilmu pengetahuan yang kita sia-siakan selama ini. 

Sesuatu yang menarik tentang KDNK 57 negara OIC hanyalah berjumlah RM 7.2 trilion tetapi Amerika Syarikat secara peribadi memiliki penghasilan produk perkhidmatan bernilai RM 432 trilion, China RM 28.8 trilion, Jepun RM 14 trilion tetapi negara-negara seperti Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu, Kuwait dan Qatar secara puratanya menghasilkan produk dan perkhidmatan bernilai RM 1.8 trilion sementara Spanyol menghasilkan produk bernilai RM 3.6 trilion, Poland RM 1.7 trilion dan Thailand RM 9.1 trilion. Jadi, mengapakah umat Islam yang terbina dan bermula dengan wahyu Iqraa masih tidak berkuasa? Jawapannya kerana kita tidak mengendahkan dan menghayati kepentingan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian kita berbanding bangsa-bangsa lain teramsuklah musuh kita Yahudi. 

Membongkar Talmud : Mitos Yahudi Dan Pengaruh Israiiliyat 

Sekarang kita singkap pula kisah pendustaan dam pembohongan bangsa Yahudi yang kita lihat kuat ini mengenai kitab suci mereka. Menurut kepercayaan Yahudi, sepanjang 40 hari penerimaan wahyu di Gunug Sinai, Tuhan telah mengurniakan Nabi Musa The Ten Commandment (Batu Bersurat) yang tertulis atasnya pokok ajaran agama, perintah bertulis (written law) atau Taurat yang lebih dikenali sebagai Bokk of Moses di samping perintah lisan (Oral Law). 

Terdapat juga riwayat Yahudi lain mengatakan perintah bertulis Taurat diterima dalam bentuk wahyu bukannya tekstual dan kemudian ditulis sepenuhnya oleh Nabi Musa (sebelum kewafatannya) di tebing sungai Jordan bukannya di Sinai. 

Perintah lisan ini menjadi panduan untuk mempraktikkan The Ten Commandment (Taurat) yang diajar oleh Nabi Musa melalui kaedah praktikal (kata-kata isyarat dan perlakuan yang kita kenali sebagai sunnah). Pada asalnya perintah lisan ini tidak pernah ditulis tetapi diwariskan melalui hafalan secara lisan oleh Rabbi (Pendita Yahudi) kepada waris mereka seterusnya dan perintah lisan ini menjadi panduan dalam mengamalkan agama Yahudi. 

Pada era pemerintahan Empayar Rom di bawah Maharaja Traianus Hadrianus (Hadrian) pada 135 SM, kaum Yahudi telah ditindas dan memberontak ke atas empayar tersebut. Takkala inilah seorang Rabbi yang berpengaruh, Yehudah HaNasi bersama sekumpulan Rabbi yang lain (sekitar 1700-200 SM) memutuskan untuk membukukan (menulis) perintah lisan kerana bimbang tradisi ini akan luput dan tidak dapat dipertahankan dengan sempurna kepada generasi Yahudi mendatang akibat ramainya cerdik pandai Yahudi mati dan tekorban dalam penindasan oleh Empayar Rom ketika itu. 

Dalam usaha ini, Yehudah HaNasi telah mengunjungi ramai Rabbi lain bagi mencatat hafalan lisan ini dan berusaha memastikan aplikasi ajaran ini benar-benar berasal daripada praktik Nabi Musa dan kesemua catatan ini dikompilasi dan disemak berdasarkan persepsi Yehuda HaNasi semata-mata dengan dinamakan Misyna. 

Setelah beliau menyempurnakan Misyna. Para Rabbi lain merasakan kitab ini tidak memberikan penjelasan yang tulen dan asli tentang ajaran Nabi Musa kerana ditulis secara tergesa-gesa. Para Rabbi kemudiannya bersepakat membahas, mengupas dan mentafsir (syarah) dengan lebih meluas lagi isi kandungan Misyna dan terhasilah Gemara. 

Teks-teks Misyna berupa kata-kata dan ucapan para Rabbi yang hidup antara 100-200 SM yang dikenali sebagai Tanaim (Sang Guru). Manakala Gemara pula berupa penafsiran kepada ucapan Tanaim yang dikenali sebagai Amoraim (Si Penjelas). Ringkasnya dokumentari perintah lisan dinamakan Misyna dan syarah kepadanya dikenali sebagai Gemara. Kombinasi kedua kitab inilah yang dikenali sebagai Talmud yang jauh menyimpang dan dianggap lebih penting dalam sejarah kitab suci Yahudi berbanding ajaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. 

Talmud secara ringkasnya adalah kitab yang meriwayatkan segalan perbincagan dan syarahan serta intepretasi para Rabbi mengenai undang-undang, etika, tradisi dan sejarah agama Yahudi (Kitab Syarah) kepada Taurat (Ten Commandment) menurut fatwa para Rabbi yang berautoritatif. 

Apa yang ingin ditekankan di sini adalah kitab syarah ini yang dianggap sesuci Taurat dan lebih tinggi maqamnya dari kitab Taurat tidak lebih karangan Rabbi Yehudah HaNasi dalam menentukan arah dan bentuk pentafsiran serta penjelasan agama Judaisme dalam Talmud. 

Hanya atas sebab beliau dianggap paling tinggi ilmunya ketika itu, pemimpin Yahudi yang disegani dan tersohor, mempunyai banyak harta sehingga mempengaruhi orang Yahudi dan para pegawai Rom untuk menurut kata-katanya di samping bersahabat dengan Maharaja Rom yang kuat menindas orang Yahudi sendiri khususnya Marcus Aurelius (Selepas Hadrian). 

Diskusi perintah lisan yang dikompliasikan oleh Rabbi Babilonia dinamakan Talmud Babilonia dan yang dijilidkan di Tibras dinamakan Talmud Juruselem. Talmud Bibilonia lebih mutawatir kerana penjelasannya lebih meluas disebabkan para Rabbi memiliki banyak masa untuk menokok tambah dan mencipta kitab suci ini di samping ia disiapkan dalam keadaan aman kerana Babilonia (Iraq Purba) berada jauh di luar cengkaman Empayar Rom. 

Namun tiada siapa yang dapat menafikan bahawa Talmud sebahagian besarnya adalah lebih kepada pentafsiran Rabbi (manusia) yang kadang kala saling bercanggah antara satu sama lain akibat perbezaan pemahaman dan dibanjiri dengan cerita dongeng yang ditokok tambah terhadap firman Tuhan dalam Taurat. Dalam pentafsiran mereka sudah pasti ia tidak lari daripada unsur sogokkan, rasuah, sokongan politik, kuasa, situasi, kepentingan tersendiri yang condong kepada aliran pemahaman manusia yang jauh menyimpang dan sesat dari ajaran Tuhan. 

Akhirnya, dalam sejarah Israel Moden, Talmud telah menjadi kitab paling suci dan penting untuk setiap penganut Yahudi mengamalkannya mengatasi Taurat yang datangnya dari Tuhan. Samalah dengan keadaan kita meletakkan ketinggian kitab syarah ulama empat mazhab fiqah dan perbezaan fikrah tauhid seperti Syiah, Muktazillah, Imam Syafii, Hambali dan sebagainya mengatasi kitab suci al-Quran. 

Tanpa Talmud, Taurat mungkin sukar difahami dan akan dianggap sesat kerana tradisi pengajian Yahudi yang tidak membenarkan sebarang usaha pentafsiran baru ke atas Taurat dilakukan kontemporari ini. Mengkaji Talmud lebih utama daripada mengkaji Taurat kerana Talmud ini yang menjadi tunjang pegangan rejim Zionis menghalalkan pembunuhan umat Palestin ketika ini. 

"Adalah lebih utama mempelajari ajaran Talmud berbanding Taurat" (Tafsir catatan Erubin 21b). 

"Sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan Talmud memperolehi kemuliaan, tidak ada sumber lain yang lebih baik daripada ini" (Talmud, Shabbat 15c dan Baba Metzia 33a) 

Malah menolak Talmud dihukum sebagai murtad dan masuk neraka seluruh keturunannya berdasarkan tafsiran Rosh Hashanah 17a. Perintah Rabbi juga ditegaskan dalam Talmud harus mengatasi perintah Tuhan. Dalam Talmud Babilonian, Baba Mezia 59a-59b dinyatakan: 

"Tuhan telah tunduk kepada keputusan Rabbi walaupun pada mulanya tuhan tidak bersetuju dengannya." Sesunguhnya perbuatan ahli kitab Yahudi ini secara sejarahnya adalah melampaui batas sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam al- Quran: 

"Mereka menjadikan orang- orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah" (at- Taubah: 31). 

Agama Yahudi yang menjadi praktik majoriti orang Yahudi pada hari ini bukanlah agama sebagaimana yang diwahyukan Allah melalui taurat kepada Nabi Musa tetapi lebih berlandaskan suatu sistem kepercayaan hasil inovasi manusia (Talmud) yang dicemari dengan korupsi (penyelewengan) dan tahyul. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 79: 

"Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis al- Kitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya: " Ini dari Allah (dengan makusd) untuk memperolehi keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka akibat daripada apa yang mereka kerjakan" 

"Sesunguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutarbelitkan lidahnya membaca al- Kitab supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebahagian al-Kitab padahal ia bukan dari al-Kitab dan mereka mengatakannya: " Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah," padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahuinya" (Ali Imraan: 78). 

Namun, menarik juga untuk kita ketahui bahawa dalam pengamalan agama Yahudi ini ada bangsa Yahudi yang menolak Talmud sebagai kitab suci mereka dan golongan yang menolak ini dikenali sebagai Samaritans (muncul sekitar 721 M) dan Karaites (muncul sekitar 1500 M). Kedua-dua mazhab dalam agama Yahudi ini menganggap Talmud tidak mewakili teks asal wahyu Tuhan tetapi telah dicemari tangan-tangan para Rabbi yang menyeleweng dan banyak menyimpang daripada tunggak ajaran tauhid Nabi Musa yang sebenar semasa Taurat mula- mula diturunkan di Sinai. 

Ditegaskan dalam buku To Pray as a Jew: A guide to a prayer book and the synagogue service karya Donin Hayim, kaedah sembahyang orang Yahudi yang asal dan tulen mempunyai banyak persamaan dengan orang Islam seperti membersihkan diri (berwuduk), menunggu panggilan sembahyang (azan) serta sujud mencecah lantai. Walaupun praktik sembahyang ini tidak diamalkan lagi oleh Yahudi Talmudian tetapi ia masih lagi diamalkan oleh Yahudi bermazhab Karaites dan Samaritans sehingga ke hari ini. 

Pada hari ini Talmud banyak mengandungi dan diresapi kisah dongeng, mistik, khurafat serta lagenda Persia, Babilonia, Greek dan India oleh para Rabbi yang menghasilkannya ketika itu kerana suasana persekitaran tempat tinggal para Rabbi yang menghasilkan kitab ini adalah berada dalam zaman kemuncak popularnya cerita dongeng dan mitos- mitos ini. 

Ini terjadi apabila para Rabbi ini lari meninggalkan tempat asal mereka dan lari ke serata dunia termasuk Semenanjung Arab (Hijaz) sewaktu kempen penindasan dan pembersihan etnik Yahudi giat dilangsungkan oleh Empayar Rom. Kesudahannya sukar untuk dikenal pasti sama ada riwayat- riwayat ini benar- benar Talmud, Taurat ataupun kisah dongeng bangsa serta agama lain yang meresap masuk dalam agama Yahudi. 

Namun apa yang menyedihkan mengenai kesesatan orang Yahudi ini, para Rabbi mereka bangun mempertahankan petikan-petikan Talmud dengan mendakwa bahawa ia adalah asli dari Taurat dan telah disalahtafsirkan oleh ramai tanpa penjelasan yang sebenar. Bagi Rabbi ini ajaran Talmud tersebut perlu difahami menurut perspektif sejarah dan situasinya ketika itu. Jika benar begitu kenapa ia masih diajarkan pada zaman kini yang situasinya jauh berbeza? Bolehkah para rabbi memberi jaminan bahawa tidak ada langsung remaja Yahudi yang membesar dengan kebencian, kepercayaan songsang dan penyelewengan akibat pengaruh Talmud? 

Kini, tidak cukup setakat itu, pengaruh Yahudi bukan sekadar menyesatkan agama mereka tetapi juga mulai meresap ke dalam ajaran Islam melalui kisah Israiliyyat. Israiliyyat menurut az-Zahabi bermaksud pengaruh kebudayaan Yahudi (dan Nasrani) terhadap pentafsiran al-Quran dan hadis. Manakala menurut Abdullah Ali Jaafar pula Israiliyyat adalah informasi- informasi yang berasal dari ahli kitab yang menjelaskan nas-nas hadis dan al-Quran. 

Umumnya, ulama Islam mengkategorikan Israiliyyat kepada tiga bahagian (Ibnu Taimiyah, Muqadimmah fi Usul at-Tafsir) iaitu pertama, yang selaras dengan ajaran Islam. Kedua, yang tidak selaras dengan ajaran Islam dan ketiga, yang tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua. Ini berdasarkan hadis: 

"Janganlah kamu membenarkan Ahli Kitab dan jangan pula kamu mendustakannya, tetapi katakanlah bahawa kami beriman kepada Allah dan apa- apa yang diturunkan kepada kami" (Sahih Bukhari). 

Walaupun begitu tokoh-tokoh Islam yang lain seperti Muhammad Abduh, Rasyid Redha, Mahmud Syaltut dan Abu Zahrah (hampir sebahagian besar ulama Salafi) amat memusuhi Israiliyyat kerana berpendapat Yahudi telah melakukan penyelewengan terhadap kitab suci mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran: 

"(Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan- perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu: mereka merubah perkataan (Taurat) dari tempat- tempatnya" (al- Maidah: 41) 

Mahmud Syaltut (dalam fatwa-fatwa) merasakan Israiliyyat telah menghalang umat Islam daripada mencari dan mempelajari petunjuk- petunjuk al-Quran dan Islam itu tidak perlu rujukan ajaran Yahudi dan Nasrani kerana ia telah lengkap seperti yang dijelaskan dalam al- Quran: 

"Pada hari ini orang-orang Kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Kuredhai Islam itu jadi agamamu" (al-Maidah: 3) 

Terdapat banyak sumber Islam yang mungkin memiliki perkaitan secara langsung dengan Talmud tanpa kita sedari namun terpulanglah kepada penilaian kita semua untuk menilai hal ini secara terbuka kerana ini bukan satu ketetapan yang dipersetujui oleh semua ulama sekadar tatapan kita sahaja. 

Pertama, kisah popular dan sering kita dengan dalam sirah hijrah Rasulullah bagaimana bagindan dan Saidina Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Thur dari kaum Quraisy. Bila kaum Quraisy hampir di gua mereka melihat gua itu dilitupi sarang labah-labah yang tidak terusik dan beranggapan tiada orang yang masuk ke gua tersebut. 

Kisah yanag sama dapat di lihat dalam komentar Kitab Suci Yahudi (Midrash Alpha Beta Acheres d'Ben Sira, 9) dan dalam Lagenda Yahudi karya Louis Ginzberg. Kisah ini lanjutan Nabi Daud (David) dan Thalut (King Saul). Thalut pada suatu hari telah menghantar tenteranya bagi memburu Nabi Daud, baginda berlari bersembunyi dalam gua dan ketika para tentera menghampirinya, seekor labah-labah besar telah membuat sarang di pintu masuk gua dan oleh kerana melihat sarang itu tidak terusik mereka menyimpulkan tiada orang di dalamnya dan berlalu pergi. 

Kedua, mengenai hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hirairah yang bermaksud: "Malaikatulmaut datang menemui Musa dan dia berkata kepadanya: Sahutlah seruan Tuhanmu. Katanya: maka Musa menumbuk mata (ain) malaikat maut sehingga terkeluar biji matanya. Malaikat maut kembali kepada Tuhan dan berkata: Sesunguhnya Engkau (Tuhan) mengutuskan aku kepada hambaMu yang tidak mahu mati maka dia telah menumbuk mataku sehingga terkeluar. Allah telah memulihkan mata malaikat tadi seraya befirman " Pergilah kembali kepada hambaKu dan katakan kepadanya, kalau engkau mahu terus hidup, cekupkanlah tanganmu di belakang badan lembu sebanyak mana bulu yang engkau genggam dengan tanganmu maka sebanyak itulah bilangan tahun umurmu dilanjutkan" (Hadis ini ditolak oleh Muhammad al- Ghazali, Muhammad Abduh dan yang sealiran walaupun sebahagian ulama lain menerimanya) . 

Kisah dari hadis ini ada persamaan dengan The Legend of The Jews Volume III – Bible and The Characters From the Exodus To the Death of Moses (Louis Ginzberg) dan The Confounding of the Angel of Death Orpheus, Myth of the World (Padraic Colum). Kisah yang mirip diceritakan dengan lebih panjang dan terperinci. Setelah Tuhan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa, Malaikat Gabriel (Jibril) dan Michael (Mikhail) tidak mampu menjalankan tugas tersebut yang juga disambut oleh Samael (Izrael) tapi gagal. Tuhan murka dan memerintahkan mereka turun kali kedua. Selanjutnya terjadilah bagaimana Nabi Musa membutakan mata Samael dengan cahaya dari muka baginda dan sewaktu Musa bersedia membunuhnya maka terdengarlah suara Tuhan befirman melarang baginda berbuat sedemikian. Motifnya adalah strategi dan propaganda Yahudi melalui Talmud yang mahu meninggikan darjat Nabi Musa sehingga ke tahap yang mustahil untuk malaikat maut tidak mampu mencabut nyawanya bagi melegemitasikan ketinggian kedudukan bangsa Yahudi paling mulia di dunia kerana menjadi pengikut dan mewarisi ajaran Nabi Musa kononnya. 

Jelasnya! Kita diwajibkan beriman dengan setiap kitab yang diwahyukan Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran: "Aku beriman dengan semua kitab yang diturunkan Allah" (as- Syura: 15) 

Informasi dan riwayat Israiliyyat harus diterima sebagaimana ia merupakan intipati ajaran dari kitab Allah yang terdahulu sebelum al-Quran. Akan tetapi keharusan dan keperluan ini menjadi terbatal bila mana datang penjelasan lain dari al-Quran mengenai perlakuan Ahli Kitab yang telah merubah dan menyelewengkan ayat Allah sebagaimana yang terjadi dalam penjilidan Talmud oleh Rabbi Yahudi. 

Takkala seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah: "Ahli Kitab membacakan kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan mentafsirkannya dalam bahasa Arab untuk orang Arab". Mendengar hal itu Rasulullah mengingatkan, " Janganlah kamu membenarkan Ahli Kitab dan janganlah pula kamu mendustakannya tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada kami" (Sahih Bukhari). 

Sikap kita pula apabila berhadapan dengan dua situasi ini adalah dengan mengimani setiap kitab Allah dan pada masa yang sama berwaspada dengan Israiliyyat. Allah telah menjelaskan hal ini dalam al-Quran: 

"Dan Kami turunkan kepadamu al- Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab- kitab yang lain itu: maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (al-Maidah: 48) 

Menerima dan mengabsahkan maklumat Ahli Kitab mengenai kitab terdahulu perlu mendapat penelitian dan pengesahan dari al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih dan muktabar. Mungkin kisah dalam al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci tetapi pengajaran dan hikmah itulah yang perlu dititikberatkan untuk menjadi panduan dan pedoman kita pada hari ini. Kisah Israiliyyat yang tidak berupaya merungkai tafsiran al-Quran tidak perlu dijadikan asas sandaran mahupun rujukan lebih-lebih lagi apabila kisah Israiliyyat ini tidak sesuai dengan akal yang waras. (as-Syarbashi, Qishshat at-Tafsir).